logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สินของรัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ

คำขวัญจังหวัดปัตตานี

เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

ขอถวายพระพร
การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดปัตตานี
กรมธนารักษ์ / เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
TRD Smart Pay
มาตราการ 65
DMHTT