logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สินของรัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ

คำขวัญจังหวัดปัตตานี

เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้