logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และ แม่น้ำสายบุรี ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม 

ตราประจำจังหวัด

 

ปืนนางพญาตานี ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ขนาดยาว 3 วา ศอกคืบนิ้วครึ่ง กระสุน 11 นิ้ว) ซึ่งเป็นปืนใหญ่กระบอกสำคัญที่ใช้ป้องกันเมืองปัตตานีตลอดมา ชาวเมืองจึงถือว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแต่สมัยโบราณ จังหวัดปัตตานี ใช้อักษรย่อว่า "ปน"

ธงประจำจังหวัด

 

 

คำขวัญประจำจังหวัดปัตตานี


" เมืองงามสามวัฒนธรรม     ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ      ชนน้อมน้ำศรัทธา         

                 ถิ่นธรรมชาติงามตา        ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ "

สภาพภูมิประเทศ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พื้นราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10 -30 กิโลเมตร พื้นที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพื้นที่ภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอำเภอสายบุรี


ที่ตั้งและอาณาเขต

 

จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 1,940.35 ตร.กม. หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตอำเภอเมืองยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเขตอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

 

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พื้นราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10 -30 กิโลเมตร พื้นที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพื้นที่ภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอกะพ้อ และทางตะวันออกของอำเภอสายบุรี

สภาพภูมิอากาศ     
1. ฝน                        
ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี 2540 2550 จะอยู่ในช่วง 1,281.10 ม.ม. ถึง 2,568.3 ม.ม. สำหรับปริมาณน้ำฝนในรอบปี 2550 มีฝนรวมทั้งปีวัดได้ 1,841.2 ม.ม. จำนวนวันที่มีฝนตก 152 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนตุลาคม 2550 วัดได้ 316.1 ม.ม. เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 วัดได้ 0.0 ม.ม. ปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 117.9 ม.ม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2550

2. อุณหภูมิ
ค่าอุณหภูมิของจังหวัดปัตตานี ในรอบปี พ.ศ.2550 มีค่าอยู่ในช่วง 19.5 ถึง 37.0 องศาเซลเซียส มีค่าอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 19.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 31 มกราคม , 1 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2550 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี มีค่า อยู่ในช่วง 27.30 องศาเซลเซียส

การเดินทางสู่ปัตตานี

รถยนต์    
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 จนถึง จังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ถึงจังหวัดพัทลุงใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 43 ไปจนถึงสี่แยกดอนยางเลี่ยวซ้ายผ่านอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกดอนรักเข้าทางหลวงหมายเลข 42 ถึงจังหวัดปัตตานี รวมระยะทางประมาณ 505 กิโลเมตร ร่วมระยะทาง กรุงเทพฯ - ปัตตานี 1,055 กิโลเมตร

รถโดยสารประทำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ (02) 434-5557-8, 435-1177, 434-7192

รถไฟ
จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีขบวนรถเร็วและรถด่วนบริการถึงสถานีปัตตานีทุกวันรายละเอียดสอบถามได้จากหน่วยบริการเดินทางภายในบริเวณสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทรศัพท์ (02) 223-7010, 223-7020  สำรองตั๋วโดยสาร 0 2220 4444 หรือสถานีปัตตานี โทร. 0 7343 1232 หรือ www.railway.co.th

เครื่องบิน  
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดปัตตานี นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้โดยลงที่หาดใหญ่ หรือนักท่องเที่ยว สามารถต่อรถโดยสารประจำทาง หรือรถแท็กซี่จากหาดใหญ่ไปปัตตานีได้ ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สอบถามเที่ยวบินได้ที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ (02) 280-0060, 628-2000 กำหนดการบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามจากบริการข้อมูลอัติโนมัติไทยโฟน 1566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอหนองจิก 8 กิโลเมตร
อำเภอยะหริ่ง 14 กิโลเมตร
อำเภอยะรัง 15 กิโลเมตร
อำเภอโคกโพธิ์ 26 กิโลเมตร
อำเภอมายอ 29 กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาน 30 กิโลเมตร
อำเภอปะนาเระ 43 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งยางแดง 45 กิโลเมตร
อำเภอสายบุรี 50 กิโลเมตร
อำเภอไม้แก่น 65 กิโลเมตร
อำเภอกะพ้อ 68 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดปัตตานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ยะลา 35 กิโลเมตร
นราธิวาส 100 กิโลเมตร
สงขลา 99 กิโลเมตร

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก

อำเภอเมือง
           ซี เอส ปัตตานี 299 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล โทร. 0 7333 5093-4, 0 7333 6091-3 โทรสาร 0 7333 6092 E-mail : cspatani@cscoms.com จำนวน 128 ห้อง ราคา 1,100-3,500 บาท
           ไทยสุวรรณ 103 หมู่ 8 ถ.นาเกลือ ต.ปานา โทร. 0 7333 1584 จำนวน 40 ห้อง                       ราคา 250400 บาท
           พาเลซ 1012 ซ.ตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู โทร. 0 7334 9171, 0 7334 9711 จำนวน 45 ห้อง ราคา 160500 บาท
           มาย การ์เด้น 8/28 ถ.เจริญประดิษฐ์ (สี่แยกหอนาฬิกา) ต.สะบารัง โทร. 0 7333 1055-8จำนวน 135 ห้อง ราคา 300800 บาท
           ศานติสุข 29 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู โทร. 0 7334 9122, 0 7334 8773 จำนวน 38 ห้อง ราคา 160400 บาท


ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
           โกเส่ง 3739 ถ.โรงเหล้า สาย ข (สี่แยกโรงเหล้า) โทร. 0 7333 1109, 0 7333 7900 อาหารตามสั่ง (เปิด 10.0022.00 น.)
           ปัตตานีสปอร์ตคลับ 299 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล (อยู่ในโรงแรมซี เอส ปัตตานี) โทร. 0 7333 6090-6 (เปิด 06.3023.00 น.)
           ภัตตาคารลอนดอน 89/15 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู โทร. 0 7334 9697 , 0 7334 9681 อาหารไทย จีน (เปิด 9.0024.00 น.)
           นอกจากนี้ในตัวเมืองมีตลาดโต้รุ่ง อยู่บริเวณตรงข้ามโรงแรมมายการ์เด้นและริมแม่น้ำปัตตานี มีอาหารจำหน่ายมากมายหลายชนิด

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************

10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 5250 ครั้ง