logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การเจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลง
  19 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
  11 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  2 ตุลาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การเช่าอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
  22 สิงหาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง การจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  22 สิงหาคม 2560
 • ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  24 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ ปน.1537 - ปน.1546
  11 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ ปน.1537-ปน.1546
  11 พฤษภาคม 2558