logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มคำคัดค้านราคาประเมินที่ดิน
  15 มีนาคม 2566
 • ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  12 กรกฎาคม 2564
 • เอกสารประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริการแบบ One Stop Service
  21 มิถุนายน 2560
 • ใบสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  9 กันยายน 2559
 • หนังสือสละสิทธิการขอถอนประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  26 กุมภาพันธ์ 2559
 • หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  26 กุมภาพันธ์ 2559
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  5 มีนาคม 2558
 • แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล (สท.003) สำหรับแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือแจ้งความผิดพลาดทุกระบบงาน
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มขอรับสิทธิ์การเข้าใช้งาน (สท.001)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  20 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มขอทราบราคาประเมิน
  19 มีนาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร