logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • จำนวนผู้เช่าที่ราชพัสดุ จังหวัดปัตตานี
  5 สิงหาคม 2565
 • เอกสารเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  16 พฤษภาคม 2559
 • วิธีสร้างแผนที่ที่ราชพัสดุจากข้อมูล GIS กรมธนารักษ์
  4 มีนาคม 2558
 • การสร้างรูปแปลงที่ราชพัสดุโดยใช้ค่าพิกัด (utm) และการย้ายรูปแปลงกรณีเป็นศูนย์ลอย
  4 มีนาคม 2558
 • การสร้างรูปแปลงที่ราชพัสดุจากงาน Autoland
  4 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร