logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ"ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ จังหวัดปัตตานี"
  3 ธันวาคม 2566
 • บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความเห็นชอบ
  27 มกราคม 2560
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนมกราคม 2560
  25 มกราคม 2560
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนธันวาคม 2559
  23 ธันวาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2559
  23 ธันวาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนตุลาคม 2559
  25 ตุลาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกันยายน 2559
  28 กันยายน 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนสิงหาคม 2559
  19 สิงหาคม 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559
  19 สิงหาคม 2559
 • แบบขอรับสิทธิ์การยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ประจำปี 2559
  21 กรกฎาคม 2559
 • คุณสมบัติผู้เช่า หลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงาน
  15 กรกฎาคม 2559
 • เอกสารประกอบการพิจารณา รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปี 2559
  15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2559
  15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนมิถุนายน 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดปัตตานีที่ ๑๐๐๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  10 มิถุนายน 2559
 • รายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2559
  16 พฤษภาคม 2559