logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สินของรัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อย่างมืออาชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

 

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

 1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 2. งานด้านเหรียญกษาปณ์ จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในวโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าเหรียญ
 3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และเป็นมาตรฐานสากล

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 1. การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตร ประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 2. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 3. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 4. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 5. การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 6. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 7. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

 1. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 2. ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 3. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์  
 4. การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
 5. ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 6. การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 7. จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 8. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538
 9. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 10. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 11. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 12. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
 15. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้  
 16. ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 2. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 3. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 4. กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

 

ส่วนบริหารทั่วไป

 1. ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 2. ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 4. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง
 5. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 6. ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 7. เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค่างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 8. จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 9. ควบคุม ดูแลการประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส
 10. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 11. ร่างหนังสื่อราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด 
 12. พิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสาร
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 14. ตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 15. ดำเนินการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
 16. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

 

พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
 4. ประสานงาน และปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์
 5. ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดปัตตานีที่เกี่ยวข้อง

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2046 ครั้ง