logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  29 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  15 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ
  1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา
  12 เมษายน 2566
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  19 เมษายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศ ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  22 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  9 มีนาคม 2565
 • คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 59637/2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
  30 ธันวาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  16 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ (ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
  2 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  19 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน่และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  13 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  31 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  11 ตุลาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  29 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
  23 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
  8 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  21 ธันวาคม 2560