logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
  4 มีนาคม 2563
 • ยุทธศาตร์และภารกิจประจำ ประจำเดือนมีนาคม 2560
  2 พฤษภาคม 2560
 • ยุทธศาตร์และภารกิจประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  6 มีนาคม 2560
 • ยุทธศาสตร์และภารกิจประจำ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
  8 มกราคม 2560
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
  10 ตุลาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
  5 กันยายน 2559
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
  2 สิงหาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
  5 กรกฎาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
  3 มิถุนายน 2559
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
  4 พฤษภาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์-งานภารกิจประจำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
  5 เมษายน 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  3 มีนาคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
  10 กุมภาพันธ์ 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
  7 มกราคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
  7 มกราคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
  7 มกราคม 2559
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกันยายน 2558
  3 ตุลาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  3 ตุลาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  4 สิงหาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  2 กรกฎาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2558
  6 พฤษภาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมีนาคม 2558
  2 เมษายน 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  2 มีนาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2558
  6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม 2557
  15 มกราคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  15 มกราคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม 2557
  17 ธันวาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกันยายน 2557
  28 กันยายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  3 กันยายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกรกฏาคม 2557
  3 กันยายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  3 กรกฎาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  4 มิถุนายน 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2557
  15 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมีนาคม 2557
  1 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  1 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนมกราคม 2557
  1 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม 2556
  1 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  1 พฤษภาคม 2557
 • ยุทธศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม 2556
  1 พฤษภาคม 2557