logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • TOR การใช้ประโยชน์อาคารโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
    11 พฤษภาคม 2558